קבלן כוח אדם

על מנת להשיג רישיון לפעול כקבלן כוח אדם ישנם מספר תנאים לפיהם כל תאגיד, גוף או ישות משפטית שמעוניינים לקבל רישיון לפעול כקבלני כוח אדם צריכים לפעול. לפני שנציין את התנאים לקבלת הרישיון הנ"ל, כמה  דברים שחשוב לדעת:

* על מבקש הרישיון לפנות בבקשה מסודרת לקבלת הרישיון למשרד הכלכלה ולפעול לפי השלבים שניתנו על ידם.

* לא ניתן לדלג בין השלבים מאחר וכל שלב תלוי בהשלמת קודמו.

* משך הטיפול בבקשה אורך כשלושה חודשים במהלך יוזמנו מנהלי העסק הבכירים לראיון במשרד הכלכלה.

* יהיו פעמים בהן יגיעו ממשרד העבודה, השירותים החברתיים והרווחה לבצע את הראיון והליך הרישוי במשרדי החברה וזאת בהתאם לשיקול דעת המשרד​.

להלן התנאים לקבלת רישיון לפעול כקבלן כוח אדם:

  1. על מבקש הרישיון להמציא ערבות בנקאית– המבקש ימציא ערבות בנקאית או ערובה מתאימה אחרת למילוי חובותיו כלפי עובדיו בהתחשב בהיקף העסק, זאת לפי תקנות חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח-אדם (ערובה), התשנ”ו- 1996. שימו לב– אי המצאת ערבות במועד הנדרש עלולה להביא לסגירת תיק הבקשה.
  2. על מבקש הרישיון להוכיח את ניסיונו- ישנה דרישה לשלוש שנות ניסיון בניהול כוח אדם או במתן שירות כוח אדם של מבקש הרישיון או המנהל המועסק על ידו. מאחר וקבלת רישיון חדש זהו הליך מעט מסובך, ישנו צורך להוכיח כי ללחברה כבר יש את כל המערכות הדרושות לתפקוד כחברת כוח אדם, וכי הגוף מותאם יותר לחידוש הרישיון מאשר להנפקת רישיון חדש.
  3. קיום תנאים פיזיים וסביבתיים נאותים-ברשותו של המבקש צריכה להיות להיות גישה לאנשים עם מוגבלויות, תנאים סניטריים נאותים, בעל חדר המתנה וחדרי ראיונות מופרדים.
  4. נקיון מעבירות קודמות או עבר פלילי בחמש השנים שקדמו לבקשת הרישיון- באם לא הורשע מבקש הרישיון או ממלא תפקיד בכיר בעסקו בעבירה שיש עמה קלון, או בעבירה שמפאת חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי לעסוק כקבלן כח אדם או לחילופין כקבלן שירותים.

עפ"י דרישות משרד הכלכלה על מבקש הרישיון לצרף קו"ח ומסמכים מאשרים של ניסיון מבקש הרשיון או האדם שינהל את החברה עבורו. חשוב לזכור כי אי שיתוף פעולה עם הרשות יביא לסגירת תיק הבקשה לרישיון.

אין באמור לעיל כדי למצות את מגוון הסוגיות העולות בכל מקרה ומקרה, ואנו ממליצים לא להסתפק באמור, ובכל מקרה להסתייע בייעוץ משפט.

לקבלת סיוע ברישום חברה ורישוי חברת כוח אדם יש ליצור קשר עם ליאב מלמד, עו”ד (חשבונאי) נייד. 050-6789898, פקס. 03-6565002

השאר תגובה

Please enter your comment!
Please enter your name here